Biên bản cuộc họp

Tiến độ triển khai hoạt động 2023-2024: Chương trình thí điểm chăn nuôi ATSH và KSDB ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam
Họp tổ HTKT tiến độ đến tháng 10 năm 2023
Biên bản họp rà soát tiến độ thực hiện chương trình giữa tổ kỹ thuật với các công ty
Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình sau Kì họp thường niên Tổ hợp tác Công tư (17/4/2023) đến nay
Căn cứ vào công văn số 2465/BNN-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2023 về việc mời tham dự họp chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2 trong khuôn khổ Chương trình hỗ...
Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023.
Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024. Thảo luận kế hoạch thực hiện/hoạt động tiếp theo trong...
Nội dung cuộc họp: Thông báo dự thảo Quyết định kiện toàn Tổ hợp tác Công - Tư (PPPWG), thảo luận về các vấn đề chiến lược của Chương trình cần...
Sơ kết kết quả thực hiện “Chương trình thí điểm về chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bênh trong chăn nuôi lợn Việt Nam giai đoạn...
Công bố Quyết định “Thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình phân khu thí điểm về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bênh trong chăn nuôi lợn Việt...

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan