Tài liệu tham khảo

Báo cáo triển khai Chương trình thí điểm An toàn sinh học và Kiểm soát dịch bệnh cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế do IFC hỗ trợ
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm...

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan