Báo cáo định kỳ của Chương trình

Chương trình chăn nuôi ATSH và KSDB (compartmentalization) ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình) là một khung hợp tác công-tư, nằm...
Báo cáo thường niên năm 2023 báo cáo kết quả giữa kỳ và kiến nghị

Đơn vị tham gia

Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Amafarm
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty BAF
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Dabaco
Chuỗi cơ sở thuộc tập đoàn Deheus
Chuỗi cơ sở thuộc Công ty Greenfeed
Chuỗi cơ sở thuộc Tập đoàn Japfa
Chuỗi cơ sở MML Farm thuộc tập đoàn Masan